Gjilan.AL

G-Lan City

Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

Këshilli  Drejtues i Universitetit Publik “ Kadri Zeka”, në mbledhjen e XX-të,  të mbajtur më 27.03.2023, mori vendim  për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe zgjedhjeve studentore në UKZ

 DINAMIKA E PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME NË UNIVERSITETIN PUBLIK “KADRI ZEKA”

 

DINAMIKA E PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET STUDENTORE

1.
Marrja e vendimit për shpalljen e zgjedhjeve
27.03.2023

2.
Konstituimi i KQZ-së së Studentëve
03.04.2023
15.00

3.
Konstituimi i komisioneve te Fakulteteve
04.04.2023
15.00

4.
Regjistrimi i Organizatave Studentore në KQZ
05-12.04.2023
15.00

5.
Certifikimi i Organizatave Studentore nga KQZ
13.04.2023
15.00

6.
Dorëzimi dhe certifikimi i listave të kandidatëve për PS dhe KS në KQZ
18.04..2023
15.00

7.
Tërheqja e shortit nga organizatat e certifikuara nga KQZ Fushata zgjedhore e OS
19.04.2023
14.00

8.
Fushata zgjedhore e OS
20.04 deri më 26.04.2023

9.
Verifikimi, miratimi dhe shpallja e listës preliminare të studentëve me të drejtë vote nga KQZ
15-23.04.2023

10
Periudha e ankesave ndaj listave preliminare të studentëve me të drejtë vote të miratuara nga KQZ
24-26.04.2023

11.
Shpallja e listës përfundimtare të studentëve me të drejtë vote nga KQZ
27.04.202023

12.
Përgatitja e materialit zgjedhor, fletëvotimeve, materialit zgjedhor, procesverbaleve
26-28.04.2023

13.
Akreditimi i vëzhguesve
02.05.2023
14.00

14
Dita e mbajtjes se zgjedhjeve
04.05.2023
07-19.00

15.
Rezultatet preliminare
05.05.2023

16.
Periudha e ankesave
06-09.05.2023

17.
Shpallja e rezultateve përfundimtare
15.05.2023

18.
Konstituimi i Parlamentit Studentor
12.05.2023
13.00

19.
Konstituimi i Këshillave Studentore të Fakulteteve
15.05.2023

 

 

 

1.

Vendimi mbi shpalljen e zgjedhjeve

27.3.2023

2.

– Formimi i Komisionit Qendror Zgjedhor

03.4.2023

Zgjedhja e Këshillave të Njësive Akademike të UKZ-së;

– Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik

– Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike

Administrata- nëse janë me shumë se dy zyrtar në një
Fakultet do te mbahen zgjedhje për administrate.

3

Kandidimi nga stafi akademik dhe administrativ për anëtarë
të senatit të UKZ-së në KQZ të Fakultetit

14.04.2019

08:00 – 14:00

4

Dita e zgjedhjeve

18.04.2023

5

Shpallja e rezultateve te zgjedhjeve

19.04.2023

6

Periudha e ankesave

20-26.04.2023

7

Shpallja e rezultateve përfundimtare pas ankesave dhe
hedhjes eventuale të shortit për shkak të votave të
barabarta

30.04.2023

8

Mbledhja konstituive e këshillave të fakulteteve me këtë
rend dite :

1.Konstituimi i Këshillit te Fakultetit

a. Verifikimi i mandateve te anëtareve te KF

b. Nënshkrimi i deklaratës etike

2. Zgjedhja e kryesuesit te përkohshëm te Dekanit ne senat.

3. Zgjedhja e kandidatit për pozitën e dekanit

18.5.2023

– Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik

18.5.2023

– Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike

18.5.2023

10.

Mbledhja konstituive e Senatit me këtë rend dite

1. Konstituimi i Senatit

a. Verifikimi i mandateve te anëtareve te senatit

b. Nënshkrimi i deklaratës etike.

2. Zgjedhja e Kryesuesit te përkohshëm te Senatit.

3. Zgjedhja e Dekanëve te fakulteteve

22.05.2023

11.

Shpallja e Konkursit për zgjedhjen e Rektorit të UKZ-së

26.05.deri më 9.06.2023

12.

Shqyrtimi i dokumentacionit

12.06.deri më 19.06.2023

13.

Zgjedhja e Rektorit të UKZ-së

28.06.2023