Gjilan.AL

G-Lan City

Post Title

Nr.

Përmbajtja

Periudha kohore

Ora

1.

Marrja e vendimit për shpalljen e zgjedhjeve

27.03.2023

2.

Konstituimi i KQZ-së së Studentëve

03.04.2023

15.00

3.

Konstituimi i komisioneve te Fakulteteve

04.04.2023

15.00

4.

Regjistrimi i Organizatave Studentore në KQZ

05-12.04.2023

15.00

5.

Certifikimi i Organizatave Studentore nga KQZ

13.04.2023

15.00

6.

Dorëzimi dhe certifikimi i listave të kandidatëve për PS
dhe KS në KQZ

18.04..2023

15.00

7.

Tërheqja e shortit nga organizatat e certifikuara nga KQZ
Fushata zgjedhore e OS

19.04.2023

14.00

8.

Fushata zgjedhore e OS

20.04 deri më 26.04.2023

9.

Verifikimi, miratimi dhe shpallja e listës preliminare të
studentëve me të drejtë vote nga KQZ

15-23.04.2023

10

Periudha e ankesave ndaj listave preliminare të studentëve
me të drejtë vote të miratuara nga KQZ

24-26.04.2023

11.

Shpallja e listës përfundimtare të studentëve me të drejtë
vote nga KQZ

27.04.202023

12.

Përgatitja e materialit zgjedhor, fletëvotimeve, materialit
zgjedhor, procesverbaleve

26-28.04.2023

13.

Akreditimi i vëzhguesve

02.05.2023

14.00

14

Dita e mbajtjes se zgjedhjeve

04.05.2023

07-19.00

15.

Rezultatet preliminare

05.05.2023

16.

Periudha e ankesave

06-09.05.2023

17.

Shpallja e rezultateve përfundimtare

15.05.2023

18.

Konstituimi i Parlamentit Studentor

12.05.2023

13.00

19.

Konstituimi i Këshillave Studentore të Fakulteteve

15.05.2023